History of Japan Contact Lens Society

Successive Board President
1.Tsutomu Sato 1958 - 1959
2.Noboru Kunitomo 1960 - 1962
3.Akira Nakajima 1963 - 1969
4.Takashi Mizukawa 1970 - 1973
5.Saburo Hayano 1974 - 1983
6.Syusaku Kitano 1984 - 1987
7.Ikuo Azuma 1988 - 1999
8.Atsushi Kanai 2000 - 2005
9.Yuichi Ohashi 2006 - 2009
10.Shigeru Kinoshita 2010 - 2013
11.Yoshikazu Shimomura 2014 - 2017
12.Kohji Nishida 2018 - 2019
13.Akira Murakami 2020 - 2021
14.Yuichi Hori 2022 -
Honorary Member
Masaichi Makino 1980 - 1988
Takashi Mizukawa 1982 - 2005
Jin Otsuka 1983 - 1985
Mutsuo Kajiura 1983 - 1997
Yutaka Mizutani 1986 - 1991
Takahisa Matsumoto 1998 - 2004
Hisao Magatani 2002 - 2005
Yukio Mizutani 2006 - 2007
Saburo Hayano 1990 - 2009
Syusaku Kitano 1994 - 2010
Ikuo Azuma 2002 - 2010
Akira Nakajima 1990 - 2017
Yasuma Araki 1998 - 2012
Akihiro Inatomi 1998 - 2023
Masaru Kozaki 1998 - 2018
Reizo Manabe 1998 - 2021
Misao Yamamoto 2000 - 2012
Takashi Tokoro 2002 - 2023
Mototsugu Saishin 2004 -
Hikaru Hamano

2006 - 2012

Teruo Nishida 2011 -
Atsushi Kanai 2012 -
Mitsuru Sawa 2014 -
Yuichi Ohashi 2018 -
Shigeru Kinoshita 2018 -
Yuji Kodama 2018 -
Yoshikazu Shimomura 2018 -
Masayoshi Kajita 2022 -
Kazuo Tsubota 2022 -