Board Membership

Honorary Member

Yuichi Ohashi

Masayoshi Kajita

Atsushi Kanai

Shigeru Kinoshita

Yuji Kodama

Mototsugu Saishin

Mitsuru Sawa

Yoshikazu Shimomura

Kazuo Tsubota

Takashi Tokoro

Teruo Nishida

Takashi Hamano

Executive Board Members and Auditors

President

Yuichi Hori (Toho University Omori Medical Center)

Executive Director

Motozumi Itoi (Dougenzaka Itoi Eye Clinic)

Shizuka Koh (Osaka University)

Chie Sotozono (Kyoto Prefectural University of Medicine)

Hiroshi Toshida (Juntendo University・Shizuoka Hospital)

Kohji Nishida(Osaka University)

Naoyuki Maeda (Kozaki Eye Clinic)

Masakazu Yamada (Kyorin University)

Board Members

Atsushi Shiraishi(Ehime University)

Takashi Suzuki(Toho University Omori Medical Center)

Junko Tsukiyama(Tsukiyama Eye Clinic)

Takahiro Hiraoka(University of Tsukuba)

Masahiko Fukuda(Kindai University Nara Hospital)

Akiko Matsuzawa(Marianna University / Kawasaki Municipal Tama Hospital)

Kenichi Yoshino(Yoshino Eye Clinic)

Division of Roles

General affairs

:

Motozumi Itoi

 

Assistant

:

Junko Tsukiyama

Academic affairs

:

Masakazu Yamada

 

Assistant

:

Takashi Suzuki

Health efforts

:

Naoyuki Maeda

 

Assistant

:

Takahiro Hiraoka

Editorial board

:

Shizuka Koh

 

Assistant

:

Akiko Matsuzawa

Accountant

:

Chie Sotozono

 

Assistant

:

Atsushi Shiraishi

Public relations

:

Yuichi Hori

 

Assistant

:

Kenichi Yoshino

External affairs

:

Kohji Nishida

 

Assistant

:

Masahiko Fukuda

Auditor

Akira Murakami (Juntendo University)
Kiyoshi Watanabe (Watanabe Eye Clinic)

Number of Members

1,051