Board Membership

Honorary Member

Akihiro Inatomi

Masamaru Inaba

Yuichi Ohashi

Atsushi Kanai

Shigeru Kinoshita

Yuji Kodama

Mototsugu Saishin

Mitsuru Sawa

Yoshikazu Shimomura

Takashi Tokoro

Teruo Nishida

Reizo Manabe

Executive Board Members and Auditors

President

Kohji Nishida(Osaka University)

Executive Director

Motohiro Itoi (Dougenzaka Itoi Eye Clinic)

Masayoshi Kajita (Kajita Eye Clinic)

Chie Sotozono (Kyoto Prefectural University of Medicine)

Kazuo Tsubota (Keio University)

Naoyuki Maeda (Kozaki Eye Clinic)

Akira Murakami (Juntendo University)

Kiyoshi Watanabe (Watanabe Eye Clinic)

Board Members

Yoshikazu Utsumi (Utsumi Eye Clinic)

Shizuka Koh (Osaka University)

Kazushige Sado (Sado Eye Clinic)

Masahiko Fukuda (Kindai University)

Yuichi Hori (Toho University Medical Center Omori Hospital)

Yuko Miyamoto (Aiai Eye Clinic)

Masakazu Yamada (Kyorin University)

Division of Roles

General affairs

:

Motohiro Itoi

 

Assistant

:

Naoyuki Maeda

Academic affairs

:

Masayoshi Kajita

 

Assistant

:

Masakazu Yamada

Health efforts

:

Kiyoshi Watanabe

 

Assistant

:

Yoshikazu Utsumi

Editorial board

:

Shizuka Koh

 

Assistant

:

Yuko Miyamoto

Accountant

:

Chie Sotozono

 

Assistant

:

Kazushige Sado

Public relations

:

Kazuo Tsubota

 

Assistant

:

Masahiko Fukuda

External affairs

:

Akira Murakami

 

Assistant

:

Yuichi Hori

Auditor

Kiichi Ueda (Ueda Eye Clinic)
Takashi Hamano (Hamano Eye Clinic)

Number of Members

1,134